KVKK Aydınlatma Metni | Ankara İç Mimarlık
KVKK Aydınlatma Metni | Ankara İç Mimarlık

Ankara İç Mimarlık Mimarlık İnşaat Reklam Ticaret Limited Şirketi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Ankara İç Mimarlık; müşteri adaylarının, müşterilerinin, stajyerlerinin, çalışanlarının ve çalışan adaylarının, tedarikçilerinin ve taşeronlarının, iş ortaklarının ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni (“ Aydınlatma Metni ”) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK ”)’nun 10. maddesi çerçevesinde Ankara İç Mimarlık a iş ve staj başvurusu, sektörel bilgi edinme, mimari / iç mimari teklif alma, işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“ Kişisel Veri(ler) ”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair Ankara İç Mimarlık’ın “Veri Sorumlusu” olarak; aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ankara İç Mimarlık, Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, Ankara İç Mimarlık tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu Ankara İç Mimarlık tarafından;

 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması,
 • Ticari iş stratejilerin planlanması,
 • Merkez ofisimiz ve şubelerimiz bünyesinde yapılan müşteri toplantıları, proje teklifleri, keşif, metraj ve maliyet hazırlanması,
 • Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,
 • Her türlü sözleşmenin kurulması ve/veya ifası,
 • Müşteri ilişkileri, iş teslimi sonrası garanti süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü,
 • Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,
 • Yetkili kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Staj ve işe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi,
 • Taşeron ve tedarikçi ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Mimarlık ve iç mimarlık sektöründeki güncellemeler ve yenilikler hakkında bilgi verilmesi,

amaçları ile işlenebilir.

 

Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler, Ankara İç Mimarlık tarafından başta müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve keşif, metraj ve maliyet tablolarının oluşturularak teklif sunulması, staj ve işe alım süreçleri ve/veya Ankara İç Mimarlık ile herhangi bir sözleşmesi kurulması ve/veya sözleşmenin ifası olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Ankara İç Mimarlık’ın sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Ankara İç Mimarlık tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Ankara İç Mimarlık, Kişisel Veriler’i sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Veriler’in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Veriler’i KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel Veriler’in Aktarılması

Kişisel Verileriniz, Ankara İç Mimarlık tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bulunan, iş süreçlerinin denetimi ve ifası amacıyla stayjer, çalışan, taşeron ve tedarikçilerine, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesi uyarınca Ankara İç Mimarlık tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, , belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler Ankara İç Mimarlık tarafından alınmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Ankara İç Mimarlık bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile Ankara İç Mimarlık söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

 • Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kvkk@ankaraicmimarlik.com.tr adresinden, 0312 232 5550 fax numarasından veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Ankara İç Mimarlık tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

 

Ankara İç Mimarlık Mimarlık İnşaat Reklam Ticaret Limited Şirketi

Çukurambar Mah. 1480 Sk. Besa Kule No:2 B Blok D: 23 Çankaya / Ankara

Son Güncellenme: 30 Nisan 2016